24gio.top

Đại học tư thục sẽ được tự quyết định hiệu trưởng | Lao Động Online | LAODONG.VN

6

Hội đồng trường sẽ có thực quyền trong việc quyết định về tổ chức bộ máy; quyết định nhân sự, tiêu chuẩn Hiệu trưởng, tiêu chuẩn giảng viên và tiêu chuẩn các chức danh quản lí.

Dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung cũng sẽ được đưa ra thảo luận lấy ý kiến bổ sung, tại kì họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV sẽ có đột phá về cơ chế, chính sách, gỡ bỏ những “nút thắt” cản trở giáo dục đại học phát triển. Đặc biệt là mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả về tự chủ đại học.

Mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả tự chủ đại học

Đây là chính sách lớn nhất thể hiện trong Dự thảo Luật nhằm tạo hành lang pháp lí cho các cơ sở giáo dục đại học phát huy tối đa nội lực, tự chủ, linh hoạt, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế – xã hội, cạnh tranh lành mạnh để nâng cao chất lượng, hội nhập quốc tế.

Về tự chủ trong hoạt động chuyên môn, các cơ sở giáo dục đại học được tự chủ mở ngành, tự chủ xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, liên kết đào tạo ở trong và ngoài nước; tự chủ trong hợp tác quốc tế và hoạt động khoa học – công nghệ; thúc đẩy khởi nghiệp, gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ của các cơ sở giáo dục đại học.

Tự chủ về tổ chức bộ máy và nhân sự đảm bảo để Hội đồng trường có thực quyền trong việc quyết định về tổ chức bộ máy; quyết định nhân sự, tiêu chuẩn Hiệu trưởng, tiêu chuẩn giảng viên và tiêu chuẩn các chức danh quản lí. Hiệu trưởng trường đại học công lập do cơ quan quản lí có thẩm quyền công nhận trên cơ sở đề xuất của Hội đồng trường; Hiệu trưởng trường đại học tư thục do Hội đồng quản trị quyết định. Như vậy, dự thảo sẽ bỏ quy định Chủ tịch UBND cấp tỉnh công nhận Hiệu trưởng trường đại học tư thục. 

Như vậy, quy định này đã mở hơn rất nhiều so với quy định hiện hành gây nên những tranh luận về việc GS Trương Nguyện Thành – Phó Hiệu trưởng điều hành Đại học Hoa Sen không đủ tiêu chuẩn công nhận hiệu trưởng.

Riêng về tài chính, tài sản, nếu không sử dụng ngân sách Nhà nước, cơ sở giáo dục đại học có quyền chủ động xây dựng và quyết định mức giá dịch vụ đào tạo, đảm bảo tương xứng với chất lượng đào tạo. Trường được quyết định các dự án đầu tư sử dụng nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách của cơ sở giáo dục đại học; quyết định nội dung và mức chi từ các nguồn thu hợp pháp.

Những rào cản cho sự phát triển giáo dục đại học sẽ được gỡ bỏ trong dự thảo mới. Ảnh: HN
Những rào cản cho sự phát triển giáo dục đại học sẽ được gỡ bỏ trong dự thảo mới. Ảnh: HN

Để nâng cao hiệu quả tự chủ, cơ sở giáo dục đại học phải công khai, minh bạch về các điều kiện đảm bảo chất lượng và chất lượng thực tế trong các hoạt động; có trách nhiệm giải trình về các hoạt động của mình về việc thực hiện các chuẩn chất lượng, thực hiện cam kết với người học và các bên liên quan.

Đổi mới quản lí nhà nước trong điều kiện tự chủ đại học

Trước hết, Dự thảo Luật quy định các loại cơ sở đào tạo trong hệ thống giáo dục đại học sẽ gồm đại học, trường đại học (bao trường đại học, học viện) với các tiêu chí đặc trưng.

Đại học phải là cơ sở giáo dục đại học đào tạo đa lĩnh vực, đào tạo đến trình độ tiến sĩ, bao gồm tổ hợp các trường đại học, viện nghiên cứu thành viên và/hoặc các trường chuyên ngành. Các cơ sở giáo dục đại học ngoài công lập cũng có thể trở thành đại học nếu đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật.

Trường đại học, học viện là chế định chung, học viện là một loại trường đại học, để đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay.

Dự thảo tiếp cận việc quản lí Nhà nước theo hướng: cơ quan quản lí Nhà nước tập trung quy định chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch, xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng, tạo hành lang pháp lí cho giáo dục đại học.

Cụ thể, quy định về quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học theo Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 19-NQ/TW; quy định việc phân loại, xếp hạng các cơ sở GDĐH theo thông lệ quốc tế và phù hợp với điều kiện của Việt Nam; quy định rõ các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đào tạo và cấp văn bằng, kiểm định chất lượng… để các trường tự chủ thực hiện. Song hành với việc tự chủ là yêu cầu minh bạch thông tin, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lí vi phạm trong giáo dục đại học.Theo báo Lao Động

You might also like