24gio.top

Di sản đang không có chỗ để diễn xướng | VTC1

4VTC1 | Ca trù, hát xoan, quan họ… dù được UNESCO vinh danh nhưng đều hầu như không có không gian diễn xướng. Thực trạng được nhà nghiên cứu Đặng …

source

You might also like